Zmluvné podmienky pre Regulus Team

Úvod

Tieto štandardné podmienky webovej stránky napísané na tejto webovej stránke spravujú vaše používanie našej webovej stránky, regulus.team prístupnej na adrese https://www.regulus.team/.

Tieto Podmienky sa budú uplatňovať v plnom rozsahu a ovplyvnia vaše používanie tejto Webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky ste súhlasili s prijatím všetkých podmienok napísaných tu. Túto webovú stránku nesmiete používať, ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto štandardných podmienok webovej stránky.

Neplnoletí alebo osoby mladšie ako 18 rokov nemajú povolené používať túto webovú stránku.

Práva duševného vlastníctva

Okrem obsahu, ktorý vlastníte, podľa týchto podmienok tím Regulus a/alebo jeho poskytovatelia licencií vlastnia všetky práva duševného vlastníctva a materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke.

Obmedzená licencia je vám udelená iba na účely prezerania materiálov obsiahnutých na tejto webovej lokalite.

Obmedzenia

Výslovne máte obmedzené nasledujúce:

  • publikovanie akéhokoľvek materiálu webovej stránky v akomkoľvek inom médiu;
  • predaj, sublicencovanie a/alebo iná komercializácia akéhokoľvek materiálu webovej stránky;
  • verejne predvádzať a/alebo zobrazovať akýkoľvek materiál webovej stránky;
  • používanie tejto webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť túto webovú stránku;
  • používanie tejto webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvňuje prístup používateľa k tejto webovej lokalite;
  • používanie tejto webovej stránky v rozpore s platnými zákonmi a predpismi alebo akýmkoľvek spôsobom môže spôsobiť ujmu webovej stránke alebo akejkoľvek osobe alebo podnikateľskému subjektu;
  • zapájanie sa do akéhokoľvek získavania údajov, zberu údajov, extrakcie údajov alebo akejkoľvek inej podobnej činnosti v súvislosti s touto webovou stránkou;
  • používanie tejto webovej stránky na zapojenie sa do akejkoľvek reklamy alebo marketingu.

Prístup k určitým oblastiam tejto webovej stránky je pre vás obmedzený a tím spoločnosti Regulus môže kedykoľvek a podľa absolútneho uváženia ďalej obmedziť váš prístup do ktorejkoľvek oblasti tejto webovej lokality. Akékoľvek užívateľské meno a heslo, ktoré môžete mať pre túto webovú stránku, sú dôverné a túto dôvernosť musíte zachovávať.

Žiadne záruky

Táto webová stránka sa poskytuje „tak ako je“ so všetkými chybami a tím Regulus nevyjadruje žiadne vyhlásenia a záruky akéhokoľvek druhu súvisiace s touto webovou stránkou alebo materiálmi obsiahnutými na tejto webovej lokalite. Nič, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, sa tiež nebude interpretovať ako poradenstvo.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nebude Regulus Team, ani žiadny z jeho úradníkov, riaditeľov a zamestnancov, zodpovedný za čokoľvek, čo vyplýva z vášho používania tejto webovej stránky alebo s ním akokoľvek spojené, bez ohľadu na to, či je takáto zodpovednosť zmluvne viazaná. Tím Regulus, vrátane jeho úradníkov, riaditeľov a zamestnancov, nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, následnú alebo špeciálnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania tejto webovej stránky alebo s ním akokoľvek súvisiacu.

Odškodnenie

Týmto v plnom rozsahu odškodníte tím Regulus za akékoľvek a/alebo všetky záväzky, náklady, požiadavky, príčiny konania, škody a výdavky vzniknuté akýmkoľvek spôsobom súvisiace s vaším porušením ktoréhokoľvek z ustanovení týchto podmienok.

Oddeliteľnosť

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto podmienok je podľa akéhokoľvek platného zákona neplatné, takéto ustanovenia budú vymazané bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné ustanovenia týchto podmienok.

Variácia podmienok

Tím spoločnosti Regulus má povolené tieto Podmienky kedykoľvek revidovať, ako to uzná za vhodné, a pri používaní tejto webovej stránky sa od vás očakáva, že budete tieto Podmienky pravidelne kontrolovať.

Pridelenie

Tím Regulus môže bez akéhokoľvek upozornenia postúpiť, previesť a zadať svoje práva a/alebo povinnosti podľa týchto Podmienok subdodávateľom. Nie je vám však dovolené postúpiť, previesť alebo zadať subdodávateľom žiadne z vašich práv a/alebo povinností podľa týchto podmienok.

Celá dohoda

Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi tímom Regulus a vami v súvislosti s vaším používaním tejto webovej lokality a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dorozumenia.

Zákon & Jurisdikcia

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a pri riešení akýchkoľvek sporov sa podriaďujú výhradnej jurisdikcii Slovenskej republiky a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky.