ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia: 4. apríla 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich údajov pri používaní webovej lokality a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie webovej stránky. Používaním webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad

Slová, v ktorých je začiatočné písmeno veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

Pridružený znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu.

Spoločnosť (v tejto zmluve označované ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“) odkazuje na názov firmy, adresu firmy.

Osobný údaj je akákoľvek informácia, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Webová stránka je súbor súvisiacich webových stránok umiestnených pod jednou doménou .team, vytvorený spoločnosťou Regulus Team a obsahuje informácie o spoločnosti a jej službách.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej webovej stránky vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní webovej stránky.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, čas a dátum vašej návštevy, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete na webovú stránku z mobilného zariadenia alebo počítača alebo prostredníctvom nich, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, vrátane, ale nie výlučne, typu mobilného zariadenia alebo počítača, ktorý používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia alebo počítača, IP adresy, adresy Vášho mobilného zariadenia alebo PC, Váš operačný systém, typ internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu webovú stránku alebo keď na webovú stránku pristupujete z mobilného zariadenia alebo počítača alebo prostredníctvom nich.

Tieto informácie používame na poskytovanie funkcií našej webovej stránky, na zlepšenie a prispôsobenie našej webovej stránky. Informácie môžu byť nahrané na servery Spoločnosti alebo môžu byť jednoducho uložené vo Vašom zariadení.

Prístup k týmto informáciám môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať prostredníctvom nastavení vášho zariadenia.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledujúce účely:

Kontaktovať vás: Aby sme vás kontaktovali e-mailom, telefónnymi hovormi alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako je informatívna komunikácia týkajúca sa funkcií, produktov alebo zmluvných služieb vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich implementáciu.

Ak chcete spravovať svoje požiadavky: Zúčastniť sa a spravovať Vaše požiadavky na Nás.

Pre prevody firiem: Vaše informácie môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už v rámci nepretržitého pokračovania v činnosti alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorých Osobné údaje, ktoré uchovávame o používateľoch našej webovej stránky, patria medzi prenášané aktíva.

Na iné účely: Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, ako je analýza údajov, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a vyhodnocovanie a zlepšovanie našej webovej stránky, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

Pre prevody firiem: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo preniesť v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením, predajom aktív Spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celej našej obchodnej činnosti alebo jej časti inej spoločnosti alebo počas rokovaní o nich.

S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou.

S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné údaje alebo inak interagujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo.

S vaším súhlasom: Vaše osobné údaje môžeme zverejniť na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Spoločnosť si tiež ponechá údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše údaje, vrátane Osobných údajov, sú spracúvané v prevádzkových priestoroch Spoločnosti a na iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenesené – a udržiavané na – počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia Vaše údaje a ďalšie osobné informácie.

Zverejnenie Vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Pred prenosom vašich osobných údajov vás upozorníme a budú podliehať iným pravidlám ochrany osobných údajov.

Presadzovania práva

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napríklad súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie zákonné požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na:

  • Dodržanie zákonnej povinnosti
  • Chrániť a brániť práva alebo majetok Spoločnosti
  • Zabrániť alebo vyšetriť možné nesprávne konanie v súvislosti s webovou stránkou
  • Zabrániť alebo vyšetriť možné nesprávne konanie v súvislosti s webovou stránkou
  • Chrániť sa pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

CCPA práva na súkromie

Podľa zákona CCPA majú spotrebitelia v Kalifornii okrem iných práv právo:

Požiadať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne časti osobných údajov, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

Požiadať, aby podnik vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

Žiadať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli niektoré z týchto práv uplatniť, prosím kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý užívateľ má nárok na nasledovné:

Právo na prístup – Máte právo požadovať kópie vašich osobných údajov.

Právo na opravu – Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek informácie, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, ktoré považujete za neúplné.

Právo na vymazanie – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – Za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli niektoré z týchto práv uplatniť, prosím kontaktujte nás.

Súkromie detí

Naša webová stránka neoslovuje nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás . Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie vašich údajov a vaša krajina vyžaduje súhlas od rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto informácií vyžadovať súhlas vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: